Newbury Pharmaceuticals, IPO

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med Newbury Pharmaceuticals AB:s notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomför Bolaget en försäljning av nyemitterade aktier om cirka 50 miljoner kronor. Erbjudandet är på förhand tecknat till cirka 80 procent via teckningsåtagande.

Erbjudandet i korthet

  • Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och institutionella investerare erbjuds möjlighet att teckna aktier i Newbury. Minsta teckningspost är 450 aktier motsvarande 5 850 SEK. Emissionen avser nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Priset per aktie uppgår till 13 SEK per aktie.
  • I Erbjudandet föreligger teckningsåtaganden från ett antal styrelseledamöter, ledande befattningshavare, befintliga aktieägare och externa investerare om sammanlagt cirka 40 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 12 januari - 25 januari 2022.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är 4 februari 2022.

Anmälan om förvärv av aktier
Förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 den 25 januari 2022. Anmälan kan också ske elektroniskt via exempelvis Avanza eller Nordnet, alternativt via BankID på Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument
2022-01-11
2022-01-11
2022-01-11

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se