Hamlet Pharma AB, företrädesemission

Västra Hamnen Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med Hamlet Pharma AB (publ) företrädesemission av aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. 


Villkor

Teckningsvillkor:

Aktieägare av A-aktier i Hamlet Pharma erhåller en (1) Uniträtt av serie A för varje befintlig A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugosex (26) Uniträtter för att teckna en Unit benämnd BTA A. En BTA A består av två (2) nya aktier av serie A och en (1) teckningsoption av serie TO3 samt en (1) teckningsoption av serie TO4. Aktieägare av B-aktier i Hamlet Pharma erhåller en (1) Uniträtt av serie B för varje befintlig B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugosex (26) Uniträtter för att teckna en Unit av serie B. En B-Unit består av två (2) nya aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3 samt en (1) teckningsoption av serie TO4.

Teckningskurs: Pris per Unit är 13 SEK (motsvarar 6,50 SEK per aktie). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Emissionsbelopp:  50,4 MSEK
Antal units i Erbjudandet: 3 879 796 Units
Avstämningsdag: 2 juli 2021
Teckningsperiod:6 juli - 20 juli 2021
Handel med B uniträtter: 6 juli - 15 juli 2021
Handel med BTU-B: 6 juli 2021 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket
Handel med A uniträtter:

Ingen organiserad handel med A-Uniträtter kommer att anordnas.

Handel med BTA- A:

Ingen organiserad handel med BTA-A kommer att anordnas.

Utnyttjande av TO3:Berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 17 – 31 maj 2022 mot kontant betalning uppgående till 75% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 17 maj 2022, dock högst 10 SEK per aktie. 
Utnyttjande av TO4:Berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 17 – 31 maj 2023 mot kontant betalning uppgående till 75% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 17 maj 2023, dock högst 13 SEK per aktie.
Åtagande:
Teckningsåtaganden motsvarande cirka 50,2 procent av Erbjudandet från huvudägaren Linnane Pharma AB. 
Därutöver har Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren genom garantiåtaganden åtagit sig att teckna Units för totalt 12,6 MSEK (motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen). Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om upp till 37,9 MSEK, motsvarande 75 procent av det totala emissionsbeloppet.

Kort om Hamlet Pharma AB

Hamlet Pharma utvecklar en familj av läkemedelskandidater, som effektivt dödar cancerceller och växande tumörvävnad, med hög precision. I djurmodeller för blåscancer och koloncancer har HAMLET visat goda behandlingseffekter utan skador på frisk vävnad. Utvecklingen syftar till att ta fram läkemedel som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. 

HAMLET är ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Hamlet Pharma bedriver läkemedelsutveckling baserat på läkemedelskandidaten Alpha1H – en syntetisk variant av HAMLET, som möjliggjort storskalig tillverkning av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma har genomfört en randomiserad, placebo-kontrollerad fas I/II studie på patienter med blåscancer. Resultaten visar tydliga effekter av Alpha1H på tumörerna utan biverkningar hos patienterna. Nyligen har högre doser av Alpha1H visat mycket kraftfulla effekter mot blåscancer, vilket verifierar den stora terapeutiska potentialen hos Alpha1H. Patienter med blåscancer har idag få alternativ till kirurgi och toxiska cytostatika.

Utöver Alpha1H ska Bolaget utveckla läkemedelskandidaten BAMLET - ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss visar att BAMLET-behandling i dricksvattnet fördröjer utvecklingen av koloncancer.
Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument
2021-07-05

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se