USWE Sports AB, IPO

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till USWE vid deras notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomför Bolaget en försäljning av nyemitterade aktier om 50 miljoner kronor. Erbjudandet är på förhand tecknat till cirka 80 procent via teckningsåtagande.

Erbjudandet i korthet

  • Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds möjlighet att teckna aktier i USWE. Minsta teckningspost är 150 aktier motsvarande 5 925 SEK. Emissionen avser nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Priset per aktie uppgår till 39,50 SEK per aktie.
  • I Erbjudandet föreligger teckningsåtaganden från ett antal styrelseledamöter, ledande befattningshavare, befintliga aktieägare samt övriga och externa investerare om sammanlagt cirka 40 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 1 juni – 14 juni 2021.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är 24 juni 2021.


Anmälan om förvärv av aktier
Förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 den 14 juni 2021. Anmälan kan också ske elektroniskt via exempelvis Avanza eller Nordnet, alternativt via BankID på Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument
2021-05-31
2021-05-31

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se