Godsinlösen Nordic AB, IPO

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till GIAB vid deras notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomför Bolaget en försäljning av befintliga och nyemitterade aktier om totalt 109 miljoner kronor. Erbjudandet är på förhand tecknat till cirka 80 procent via teckningsåtagande.

Erbjudandet i korthet

  • Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds möjlighet att teckna aktier i GIAB. Minsta teckningspost är 300 aktier motsvarande 5 580 SEK. Emissionen avser befintliga och nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt erbjuds 5 860 000 aktier, varav 5 000 000 ny-emitterade och 860 000 befintliga aktier.
  • Priset per aktie uppgår till 18,60 SEK per aktie.
  • I Erbjudandet föreligger teckningsåtaganden från ett antal externa investerare om sammanlagt cirka 87 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 14 – 28 juni 2021.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är 7 juli 2021.

Anmälan om förvärv av aktier

Förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 den 28 juni 2021. Anmälan kan också ske elektroniskt via exempelvis Avanza eller Nordnet, alternativt via BankID på Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument
2020-06-11
2020-06-11

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se