Företrädesemission LED iBond

Västra Hamnen Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med LED iBond International A/S´ företrädesemission på Nasdaq First North Growth Market Danmark. 


Villkor

Teckningsvillkor: Fyra (4) befintliga aktier ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckningskurs: 18 DKK per aktie 
Emissionsbelopp: 57,1 MDKK
Antal aktier i Erbjudandet: 3 172 965
Avstämningsdag: 31 mars 2021
Teckningsperiod:6 april - 19 april 2021
Handel med rätter: 30 mars - 15 april 2021
Permanent ISIN: DK0061274529
Temporär ISIN:DK0061535697
Teckningsrätt ISIN: DK0061535770
Garanti- och teckningsåtagande:Erbjudandet är tecknat och garanterat till 45,7 MDKK (80%).

Kort om LED iBond International A/S

LED iBond grundades 2014 av VD Rolf H. Sprunk-Jansen och CTO Lars Frederiksen. Genom flera års utveckling har företaget byggt upp en omfattande expertis inom modern LED-teknik kombinerad med IT. I LED iBonds teknologiplattform monteras lysdioder (LED) mellan två aluminiumskikt separerade med ett isolerande mellanlager. I denna sandwich-konstruktion kombineras lysdioder, "smarta" elektroniska komponenter, data och elektricitet i en mycket tunn panel utan extern strömledning eller behov av kylning. Den patenterade tekniken möjliggör kraftfulla belysningslösningar i nästan vilken form som helst; lösningar som samtidigt fungerar som en "open source" strömkälla och digitalt nätverk för "smarta" komponenter som sensorer och kameror. Den unika kompetensen som LED iBond har byggt inom dataöverföring, kontrollerbar belysning, effektiv temperaturreglering och datakommunikation har gjort att företaget idag fokuserar på att kommersialisera tekniken inom tre marknadssegment som alla drivs av starka megatrender: Smarta byggnader, UV-desinfektion och Vertikal odling.

Motiv till Företrädesemissionen

LED iBond International A/S strävar efter en betydande internationell tillväxt de kommande åren och genomförde en börsintroduktion (”Initial Public Offering”) i juni 2020 för att stärka bolagets balansräkning för perioden fram till juni 2021. Halvvägs genom denna finansieringsperiod, har Bolagets styrelse genomfört en grundlig genomgång av LED iBonds kommersiella möjligheter och finansiella ställning i allmänhet. Baserat på denna genomgång har styrelsen beslutat om en kapitalanskaffning om upp till 57,1 miljoner DKK. Genomgången kom till följande slutsatser:

  • LED iBonds kommersiella möjligheter inom vertikalt jordbruk och UV-C-desinfektion är betydligt större än tidigare förväntat och för att fånga denna potential måste LED iBond utöka sin produktionskapacitet.
  • LED iBonds spin-off-modell för att driva nya affärsmöjligheter fungerar mycket bra. Bolaget kommer att överväga att öka användningen av spin-off-företag i framtiden för att ytterligare skala den tekniska plattformen vilket kan komma att kräva såddfinansiering.
  • Avmattning på marknaden för smarta byggnader pekar på behovet av ytterligare rörelsekapital.
  • LED iBond behöver en mer hållbar kapitalstruktur.

Användning av likvid

Genom erbjudandet förväntas LED iBond anskaffa en bruttolikvid om minst 45,7 miljoner DKK och högst 57,1 miljoner DKK, och en nettolikvid om minst 38,1 miljoner DKK och högst 48,7 miljoner DKK. Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till 7,6 - 8,4 miljoner DKK, inklusive kostnader för garantiåtaganden om 3,7 miljoner DKK. Likvidanvändningen avses fördelas enligt följande:

  • 45-50% - Ökad tillverknings- och produktutvecklingskapacitet inom segmenten vertikalt jordbruk och UV-desinfektion.
  • 20-25% - Såddfinansiering för spin-offs.
  • 30% - Ytterligare rörelsekapital för att bygga varulager och för finansiering av aktiviteter inom smarta byggnader tills pandemirestriktionerna har upphävts.
Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost


Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se