Företrädesemission i Respiratorius

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Respiratorius AB företrädesemission på Aktietorget. Emissionen tecknades till totalt 120%.
 
Kort om Respiratorius
Respiratorius är ett forskning- och utvecklingsbolag inom läkemedel med syfte att ta fram nya innovativa läkemedel mot cancer samt luftvägssjukdomarna KOL och svår astma. Som ett resultat av denna forskning har Bolaget dessutom utvecklat nya kemiska substanser som kan möjliggöra förbättrad diagnosticering av framförallt hjärt- och kärlsjukdomar.
 
Respiratorius är moderbolag i en koncern omfattande de helägda dotterbolagen Bergdalsten Kemi AB och Valcuria AB. Respiratorius strategi är att vara en attraktiv partner för akademiska forskargrupper, bioteknikbolag och globala läkemedelsföretag. Bolaget har en unik kompetens med fokus på den tidiga delen av värdekedjan från den akademiska forskningen till ett färdigt läkemedel på marknaden. Respiratorius söker strategiska partners i tidig fas som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för utvecklingen till produkt
 
 Sammanfattning av villkoren
Teckningskurs 1,20 SEK per ny aktie
Villkor Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckningsperiod 8 - 22 december 2017
Handel med Teckningsrätter 8 - 20 december 2017
Sista dagen med rätt att delta i emissionen 4 december 2017
Erbjudandets storlek Cirka 21 MSEK
Tecknings- och garantiåtagande Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet.
Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se