Klaria Pharma Holding AB (publ) tillförs 24,5 MSEK genom riktad emission

2020-11-19

Som tidigare kommunicerats den 14 oktober 2020, beslutade styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ) (”Klaria” eller ”Bolaget”) om en riktad nyemission av högst 4 239 766 aktier med en teckningskurs om 6,84 SEK per aktie, vilket motsvarar en bruttolikvid om högst cirka 29 MSEK (”Nyemissionen”). Styrelsens beslut godkändes vid extra bolagsstämma i Bolaget den 2 november 2020. Klaria meddelar härmed att bolaget genom Nyemissionen nu tillförts cirka 24,5 och att 3 581 871 nya aktier därmed har tecknats.

Läs hela meddelandet på Klarias hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se