Delårsrapport januari – september 2020

2020-11-24

Perioden juli – september

Nettoomsättningen uppgick till 0 (1,3) MSEK

Periodens rörelseresultat uppgick till -8,3 (-6,7) MSEK

Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-6,7) MSEK motsvarande SEK -0,22 (-0,33) per aktie

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 (-6,9) MSEK

Likvida medel uppgick till 31,3 (13,0) MSEK


Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se