STARK TILLVÄXT - SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL UPPNÅS

2020-11-12

Tredje kvartalet 2020

Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.

EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.

Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

Clemondo tecknade ett löpande ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn om hygienprodukter.

Clemondo beslutade att öka produktionstakten från 3-skift till 4-skift vid en av produktionslinjerna i Helsingborg. Det innebär en produktionsökning på cirka 30 procent vilket motsvarar cirka 750 000 SEK/vecka.

Clemondo tecknade ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige om produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde om 4,8 MSEK.

Läs hela meddelandet på Clemondos hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se