Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

2020-08-25

Perioden april – juni

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,7) MSEK

Periodens rörelseresultat uppgick till -6,7 (-7,4) MSEK

Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 (-7,3) MSEK motsvarande SEK -0,18 (-0,36) per aktie

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 (-6,9) MSEK

Likvida medel uppgick till 39,9 (19,7) MSEK

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se