OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

2020-08-12

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER

TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND

ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Malmö, 12 augusti 2020.

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT AVSEENDE HÖVDINGS FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 20 juli 2020 (”Företrädesemissionen”).

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se