HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2020 – Bra start på året avbröts av Covid-19. Målsättning om 250MSEK omsättning i 2020 kommer inte nås.

2020-05-06

 FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN

Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 ökade till 13 646 (13 370) st. (+2%)

Nettoomsättningen ökade till 20 953 (19 640) TSEK (+7%)

Bruttomarginalen uppgick till 15% (31%).

EBITDA uppgick till -16 619 (-11 378) TSEK

Resultatet före skatt uppgick till -17 944 (-11 877) TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,81 (-0,53) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 112 (-12 940) TSEK

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se