Promore Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

2020-02-18

Perioden oktober – december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,4) MSEK

Periodens rörelseresultat uppgick till -9,4 (-6,5) MSEK

Resultatet efter skatt uppgick till -9,4 (-7,2) MSEK motsvarande SEK -0,38 (-0,35) per aktie

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (-8,7) MSEK

Likvida medel uppgick till 60,5 (30,9) MSEK

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se