HÖVDING SVERIGE AB (publ) – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-02-19

FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN

Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade till 28 551

(19 061) st (+50%)

Nettoomsättningen ökade till 46 467 (29 349) TSEK (+58%)

Bruttomarginalen uppgick till 22% (27%). I perioden har en tillfällig kostnad för flygfrakt i kvartal 4 belastat bruttomarginalen med 1 342 TSEK.

EBITDA uppgick till –9 229 (-10 104) TSEK

Resultatet efter skatt uppgick till –10 137 (-11 158) TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,50) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 016 (-18 182) TSEK

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se