Promore Pharmas företrädesemission genomförd

2019-12-02

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ ELLER SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Promore Pharma AB (publ) (”Promore Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Företrädesemission tecknades till 80 procent, vilket tillför Promore Pharma en bruttolikvid om cirka 60,1 MSEK. Cirka 43,1 MSEK, motsvarande 57,4 procent av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 8,2 MSEK, motsvarande 10,9 procent av emissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande del av bruttolikviden, motsvarande cirka 8,8 MSEK eller 11,7 procent av det totala emissionsbeloppet, tecknades av emissionsgaranter.

Läs meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se