Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

2019-11-22

Perioden juni – september

Nettoomsättningen uppgick till 1,3 (1,0) MSEK

Periodens rörelseresultat uppgick till -6,7 (-7,4) MSEK

Resultatet efter skatt uppgick till -6,7 (-7,6) MSEK motsvarande SEK -0,33 (-0,38) per aktie

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 (-6,7) MSEK

Likvida medel uppgick till 13,0 (39,5) MSEK

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se