Minesto genomför en riktad emission av Units och tillförs därigenom 60 miljoner kronor samt annonserar efterföljande företrädesemission av Units om 86,5 miljoner kronor

2019-10-28

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 249 290 Units till en teckningskurs om 14,12 kronor per Unit (den ”Riktade Emissionen”). En Unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption för teckning av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021. Emissionen av Units tecknades av en internationell institutionell investerare (40 MSEK) med tidigare erfarenhet av investeringar i cleantech-bolag samt av Midroc New Technology AB (20 MSEK). Genom den Riktade Emissionen tillförs Minesto 60 MSEK före transaktionskostnader.

Läs hela meddelandet på Minestos hemsida.


Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se