Promore Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

2019-02-26

Perioden oktober – december

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,4 (0,6) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -6,5 (-10,4) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,2 (-10.9) MSEK motsvarande SEK -0,35 (-0,54) per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,7 (0,2) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 30,9 (63,0) MSEK

Läs hela rapporten på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se